Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

НА

„БОТЪМЛЕЙН” ООД, ЕИК 204588154

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ботъмлейн” ООД, ЕИК 204588154, гр. София 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бл. 49, вх. А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу КУПУВАЧИ, на електронния магазин „bottomlane.eu”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация за Доставчика, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

 1. Наименование на Доставчика: „Ботъмлейн” ООД, ЕИК 204588154, с електронен магазин: bottomlane.eu .

 

 1. Седалище и адрес на управление: гр. София 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бл. 49, вх. А.

 

 1. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бл. 49, вх. А.

 

 1. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: office@bottomlane.eu , тел: +359 888 901 979, web: bottomlane.eu .

 

 1. Вписване в публични регистри: регистрация в Търговски регистър при Агенция по вписванията - „Ботъмлейн” ООД, ЕИК 203010464.

 

 1. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни.

 

 1. Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg  

- Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

 

 

ПРАВА НА КУПУВАЧИТЕ И ДОСТВЧИКА

 

Чл. 3. Купувачите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН bottomlane.eu имат следните права:

 

 1. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

 1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 

 1. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;

 

 1. Да правят поръчки чрез посочените на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за поръчка. Поръчките ще се изпълняват от Доставчика при следните условия:

- Доставчикът ще доставя за своя сметка стоки поръчани с една поръчка, ако такава поръчка е на стойност над 100,00 лв. (сто лева), с ДДС;

- Доставчикът ще доставя за сметка на Купувача стоки, поръчани с една поръчка, ако такава поръчка е на стойност под 100,00 лв. (сто лева), с ДДС. В такъв случай, стойността на доставката с куриерска фирма Еконт ще бъде: в размер на 4,00 лв. (четири лева), с ДДС, за доставки до офис и 6,00 (шест лева) с ДДС, за доставки до адрес на Купувача на територията на България. За доставки с куриерска фирма Спийди ще бъде: в размер на 3,50 лв. (три лева и 0,50), с ДДС, за доставки до офис и 5,50 (пет лева и 0,50) с ДДС, за доставки до адрес на Купувача на територията на България

 

 1. Купувачът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупените от него стоки в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, като за целта Купувача е длъжен да изпрати съобщение на посочения по-горе email на Доставчика, съдържащо копие от попълнена и подписана бланка за връщане на продукти закупени от електронен магазин bottomlane.eu съгласно Приложение 1 към настоящите общи условия. Купувачът има право да се откаже само от стоки, които не са били НЕ СА били разопаковани и използвани. В случай, стоките, СА БИЛИ използвани, то Купувачът няма право да се откаже от закупените стоки.

 

Попълнен и подписан формуляр съгласно Приложение 1, задължително се изпращат от Купувача на Доставчика в оригинал заедно с отказаните стоки.

 

В случай на упражняване на право на отказ от закупените стоки, разходите по връщането на стоките ще са за сметка на Купувача.

 

 1. Правото на отказ по предходната ал. 5 не се прилага за стоки, които са използвани, поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, т.е. стоки, по които има следи от поражения, захабяване, увреждания, петна, и/или миризми от употреба[1]. В случай, че за стоките е налице, което и да е от условията по преходното изречение, както и в случай, че не може да бъде установено еднозначно, че стоките са били закупени от Доставчика, и/или не е представен в оригинал попълнен и подписан от Купувача на Доставчика формуляр съгласно предходната ал. 5 (Приложение 1), то Доставчикът има право да откаже приемането обратно на отказаните от Купувача стоки.

 

 1. Когато Купувач упражни правото си на отказ по чл. 3, ал. 5, Ползвателят трябва да изпрати по куриер за своя сметка стоките обратно на Доставчика без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Купувача е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от стоката съгласно чл. 3, ал. 5. Крайният срок се смята за спазен, ако Купувачът изпрати по куриер стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. Изпращането на отказаните стоки задължително трябва да бъде направено от Купувача по начин, че Доставчикът да има възможност да прегледа отказаните стоки преди да ги приеме от куриера, така, че Доставчикът да може да упражни правото си да откаже да приеме отказаните от Купувача стоки съгласно чл. 3, ал. 6 тук по-горе.

 

 1. В случай, че Купувачът е упражнил валидно правото си на отказ по чл. 3, ал. 5, не са налице условията на чл. 3, ал. 6, както и стоките са върнати на Доставчика съгласно чл. 3, ал. 7, то Купувачът има право на възстановяване на пълната цена заплатена от него за отказаните стоки. В случай, че разходите за доставката на стоките е била за сметка на Купувача, съгласно чл. 3, ал. 4 тук по-горе, то при отказ от закупените стоки Купувачът има право на възстановяване и на тези разходи.

 

Чл. 4. Доставчикът има следните права:

 

(1) Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Купувачите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

(2) Да получава парично възнаграждение за доставените стоки и извършените услуги, съгласно обявените на електронния магазин цени. Купувачите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена за съответната стока от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

 

(3) Доставчикът доставя заявените от Купувачите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия, а именно 5 (пет) работни дни, считано от следващия работен ден, в който е направена поръчката.

 

(4) Цената на стоките, посочена в електронния магазин е крайна и в случаите на чл. 3, т. 4, тире 1 включва доставка до посочен от Купувачите адрес в рамките на България. В цената на стоките са включени всички данъци. В случаите на чл. 3, т. 4, тире 2 цената за доставка за стоките ще се начислява допълнително.

 

(5) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 5. (1) Купувачът се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за направените заявки за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 

(2) Купувачът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на самата стока и тази за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

 

 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 6. Доставчикът доставя и предава стоката на Купувача в определения в тези общи условия срок.

 

Чл. 7. Купувачът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 8. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Купувачи на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

Чл. 9. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес bottomlane.eu, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 10. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Купувачи, от момента на регистрацията им ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН bottomlane.eu.

 

 

Приложение 1

 

Бланка за връщане на продукти закупени от електронен магазин BottomLane.eu

Адрес за изпращане: гр. София, офис Еконт Дървеница, тел. 0888901979, Ботъмлейн ООД

 1. Тази бланка се прилага в оригинал при връщане на всички пелени, горни и вътрешни гащички, които НЕ СА били разопаковани и използвани.
 2. Купувачът поема разходите за куриерската услуга за връщането на отказаните стоки.
 3. Продуктите трябва да бъдат изпратени с куриер в рамките на 14-дневния срок, считано от датата на упражняването на правото на отказ от стоките, и към тях трябва да има приложена попълнена и подписана настоящата бланка за връщане. Пратката задължително трябва да може да бъде прегледана преди получаване и с инструкция Купувачът да заплати куриерската услуга при отказ за приемане на отказаните стоки. Не се разрешават изключения.
 4. Купувачът ще получи пълната сума за покупката си, след като Продавачът получи и приеме стоката обратно, в рамките на 3 работни дни по избран от Купувача начин – по банков път, или чрез куриерска фирма Еконт.
 5. Ако пратката е изпратена след изтичането на 14-дневния срок от упражняването на правото на отказ от стоките, ако настоящата бланката за връщане на продуктите не е приложена към пратката или е приложена неподписана, ако продуктите са били използвани, в лош търговски вид или нарушена цялост, тогава върнатите продукти няма да бъдат приети и ще бъдат върнати на Купувача за негова сметка.
 6. Бланката ще се прилага и за продукти в промоция.

До

„БОТЪМЛЕЙН” ООД, ЕИК 204588154, гр. София 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бл. 49, вх. А, с електронен магазин: bottomlane.eu:

От

Три имена:

 ………………………………………………………………………………………………………..…….

Адрес за доставка: ……………………………………………………………………..………………….

Телефонен номер: ...................................................... E-mail:…………………….……………………….

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

Номер на поръчка: ……………………………….. Дата на поръчката: ……………………………….

Стойност на поръчката………………………….

 

 

Основание за връщане:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Банкова сметка за превод на сумата:

....................................................................................................................

Адрес / офис на Еконт за изпращане на сумата:

.................................................................................................

Върнати продукти: каталожен № и наименование на артикул

1 …………………………………………………………………………………………...…………

2 ………………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………………

5 ………………………………………………………………………………………………………

 

град: ………………… дата: ………………… подпис: ………………………………………………….

 

[1] Изброяването не е изчерпателно, а е само примерно.